شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
آذر باتری در مسیر رشد و توسعه ادامه میدهد

آذر باتری در مسیر رشد و توسعه ادامه میدهد

آذر باتری اینبار با احداث سالن های مونتاژ جدید در مسیر رشد و توسعه قدم برمیدارد .بدیهی است با اتمام عملیت ساخت و شروع به فعالیت خطوط مونتاژ جدید فرصت های شغلی جدیدی برای جوانان ارومیه بوجود خواهد آمد.