شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
شرکت تولیدی آذر باتری  جهت تکمیل کادر خود  مهندس مکانیک مهندس صنایع و کاربر اپراتور و کارشناس بازاریابی و فروش استخدام می کند.

شرکت تولیدی آذر باتری  جهت تکمیل کادر خود  مهندس مکانیک مهندس صنایع و کاربر اپراتور و کارشناس بازاریابی و فروش استخدام می کند.

شرکت تولیدی آذر باتری  جهت تکمیل کادر خود  مهندس مکانیک مهندس صنایع و کاربر اپراتور و کارشناس بازاریابی و فروش استخدام می کند.

.لطفا از طریق همین سایت رزومه خود را تکمیل و ارسال نمایید