شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
استخدام

استخدام

استخدام در واحد بسته بندی