شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

باشگاه فرهنگی ورزشی آذر باتری ارومیه به منظور حمایت از والیبال استان و با سرمایه گذاری مستقیم این گروه صنعتی . ایجاد شده است