شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

طی روند سالهای گذشته که توسعه و توجه ویژه به امر صادرات در سیاستهای اصلی قرار گرفته و کشو ر افغانستان اهم به زیرمجموعه کشورهای صادرکننده آذرباتری اضافه شده است

امید است در سال جاری که رونق تولید نام گرفته ، مسئولین محترم توجه ویژه به کارآفرینان و صادرکنندگان داشته و فرآیند امور صادرات را تسهیل بخشند

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/home/azarbattery/storage/framework/sessions/a34d5cf1e77d9c1923ee303579d5ab21a18ea91c): failed to open stream: Disk quota exceeded

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/home/azarbattery/storage/framework/sessions/a34d5cf1e77d9c1923ee303579d5ab21a18ea91c): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/azarbattery/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/azarbattery/storage/framework/sessions/a34d5cf1e77d9c1923ee303579d5ab21a18ea91c', 'contents' => 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"njA6wygHJDorzh8YObEwH3tahJ6QbWtTLDW4Q2d1";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:241:"http://www.azarbattery.ir/news/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716602325;s:1:"c";i:1716602325;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/azarbattery/storage/framework/sessions/a34d5cf1e77d9c1923ee303579d5ab21a18ea91c', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"njA6wygHJDorzh8YObEwH3tahJ6QbWtTLDW4Q2d1";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:241:"http://www.azarbattery.ir/news/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716602325;s:1:"c";i:1716602325;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/azarbattery/storage/framework/sessions/a34d5cf1e77d9c1923ee303579d5ab21a18ea91c', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"njA6wygHJDorzh8YObEwH3tahJ6QbWtTLDW4Q2d1";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:241:"http://www.azarbattery.ir/news/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716602325;s:1:"c";i:1716602325;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('a34d5cf1e77d9c1923ee303579d5ab21a18ea91c', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"njA6wygHJDorzh8YObEwH3tahJ6QbWtTLDW4Q2d1";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:241:"http://www.azarbattery.ir/news/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716602325;s:1:"c";i:1716602325;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58