شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

طی روند سالهای گذشته که توسعه و توجه ویژه به امر صادرات در سیاستهای اصلی قرار گرفته و کشو ر افغانستان اهم به زیرمجموعه کشورهای صادرکننده آذرباتری اضافه شده است

امید است در سال جاری که رونق تولید نام گرفته ، مسئولین محترم توجه ویژه به کارآفرینان و صادرکنندگان داشته و فرآیند امور صادرات را تسهیل بخشند